អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់


អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះ គឺមិនមែនជាអ្វី ដែលអ្នកផ្សេង ធ្វើមកលើយើងទេ… គឺជម្រើសនៃការឆ្លើយតប របស់យើងហ្នឹងតែម្តង។