ផ្តោតថាមពលទៅក្នុងពេល«ឥឡូវ»


កាលណាយើង វេចសំពាយអតីតកាលជាប់នឹងខ្លួន, ទម្ងន់ជីវិតកាន់តែធ្ងន់។
កាលណាយើង វេចសំពាយក្តីបារម្ភ នឹងភាពមិនទៀងទាត់នៃថ្ងៃស្អែក, ទម្ងន់ជីវិតក៏កាន់តែធ្ងន់ដូចគ្នា។ ដើម្បីឲ្យជីវិតធូរស្រាល ងាយធ្វើដំណើរ យើងត្រូវបូកសរុប ចម្រាញ់យកមេរៀនសំខាន់ៗ ហើយបំភ្លេចចោល អ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ ហើយផ្តោតថាមពលទៅក្នុងពេល«ឥឡូវ»។

ជាជាងចាប់ផ្តើម ធ្វើការកែប្រែទៅលើវត្ថុ ឬស្ថានភាព ដែលកំពុងមានដំណើរខុសនោះ, យើងត្រូវចាប់ផ្តើម ពីគ្រាប់ពូជ នៃគំនិតរបស់យើងវិញ។ ទោះជាស្ថិតនៅក្នុង កាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយ, យើងត្រូវរក្សាគំនិតវិជ្ជមាន ដែលនឹងជំរុញ សកម្មភាពវិជ្ជមាន របស់យើងដែរ។ បន្តិចម្តងៗ យើងនឹងចាប់ផ្តើមឃើញ ការផ្លាស់ប្តូរ សន្សឹមៗ ឆ្ពោះទៅកាន់ ភាពល្អប្រសើរ។