កុំបណ្តោយ ឲ្យការឈឺចាប់មួយរដូវ រំខានជីវិតរស់នៅអស់មួយជីវិត


កុំបណ្តោយ ឲ្យការឈឺចាប់មួយរដូវ រំខានជីវិតរស់នៅអស់មួយជីវិត។ ត្រីមួយស្អុយ មិនប្រាកដថា ត្រូវបោះចោលត្រីទាំងកន្ត្រក។ ថ្ងៃនេះរងទុក្ខ ថ្ងៃស្អែក អ្នកមានឧិកាស ចាប់ផ្តើមជាថ្មី។ ដរាបណានៅមានដង្ហើម ជីវិតនៅតែបន្តទៅមុខ។ គួរតែរស់នៅដោយសប្បាយ ជាជាងនៅរស់កំដរក្តីឈឺចាប់។

Do not let the pain of one season destroy the rest of your life. One bad fish does not necessarily mean you have to get rid of the whole basket. Today you might be in pain but tomorrow you have a chance to start fresh. As long as you’re breathing, life goes on — might as well live and be happy rather than merely being alive with pains from the past.
-BK