ជម្ងឺទម្រន់តាមវាសនា – victimitis


“កុំដើររអ៊ូរទាំប្រាប់គេថា ពិពភពលោកជំពាក់ការរស់នៅចំពោះអ្នក។ ពិភពលោកគ្មានជំពាក់អ្វីដល់អ្នកទេ។ ពិភពលោកបាននៅទីនេះមុនអ្នក”។
-អ្នកនិពន្ធ ម៉ាក ថ្វេន
……………………………………
មនុស្សខ្លះ រងការឈឺចាប់នឹងមេរោគឆ្លងម្យ៉ាង ដែលមានឈ្មោះថា “ជម្ងឺទម្រន់តាមវាសនា – victimitis”។ មនុស្សដែលឆ្លងងជម្ងឺ “ទម្រន់តាមវាសនា” តែងជឿថា មនុស្សម្នាក់ៗ សុទ្ធតែមានចំណែក រួមដៃនៅក្នុងទុក្ខសោករបស់គេ ហើយយល់ថា ពិភពលោកទាំងមូល ជំពាក់គុណគេអ្វីមួយ… តែការពិត គឺមិនមែនអីចឹងឡើយ។