ចូរប្រយ័ត្ននឹងភាពអវិជ្ជមាននៅជុំវិញខ្លួន


កាលណាយើងដើរកាត់ភ្លៀង, តិចឬច្រើន, គឺតែងតែទទឹក។ ដូចគ្នានឹងការនៅជាមួយមនុស្សអវិជ្ជមានដូច្នោះដែរ,បើយើង មិនប្រយ័ត្នខ្លួនទេ, យើងនឹងរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន ហើយធ្លាក់ ចូលទៅក្នុងការអូសទាញ។ អ្វីដែលយើងអាចធ្វើ គឺរក្សាស្មារតី បរិសកម្ម ចៀសវាងការមានប្រតិកម្មនឹងកម្លាំងខាងក្រៅ។
-បុត្រាខ្មែរ

ការរិះគន់


ការរិះគន់ គឺដូចជាភ្លៀង ដែលកាលណាបង្អុរខ្លាំងពេក នឹងបណ្តាលឲ្យជន់លិចលង់ ស្លាប់អស់ដំណាំ។ ការរិះគន់ គួរតែមានភាពទន់ភ្លន់ សមនឹងស្តាប់ចូលត្រចៀក ដូចគ្នានឹងភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ល្មម សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវិតគ្រប់យ៉ាង។
-បុត្រាខ្មែរ