តម្លៃនៃពាក្យ៖


បរិសកម្ម និង ប្រតិកម្ម គឺជាការឆ្លើយតបដូចគ្នា ប៉ុន្តែផ្សេងដោយឡែកពីគ្នាត្រង់ថា មួយមានតម្លៃវិជ្ជមាន, មួយទៀត មានតម្លៃអវិជ្ជមាន។

បរិសកម្ម គឺការឆ្លើយតបតាមរបៀបឆ្លាតវៃ ដោយប្រើសតិបញ្ញា ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ថា មានអ្នកណាម្នាក់ មកបញ្ចេញយោបល់ឡប់ៗ និយាយគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះ, យើងឆ្លើយតបទៅគាត់វិញ តាមរបៀបឆ្លាតវៃ ដោយមិនប្រើសម្តីឡឺកឺដូចគាត់, ឬយើងមិនធ្វើការឆ្លើយតបក៏បាន ពីព្រោះវាគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វី។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ, ការមិនឆ្លើយតបសោះ គឺអាចជាការឆ្លើយតបដ៏ល្អបំផុត។

ប្រតិកម្ម គឺការឆ្លើយតបតាមរបៀបអគតិ ទៅតាមកំសួលអារម្មណ៍ ដែលគ្មានការពិចារណា។ ឧទាហរណ៍ថា មានអ្នកណាម្នាក់ មកបញ្ចេញយោបល់ឡប់ៗ និយាយគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះ, យើងឆ្លើយតបទៅគាត់វិញ ដោយប្រើភាសាអសុរោះ, បង្កើតអោយមានអារម្មណ៍តានតឹង។

យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀប ដោយយកទឹកសុទ្ធមួយដប និងទឹកសូដាមួយដប មកក្រឡុក រួចហើយបើគម្របចេញ។ យើងនឹងបានឃើញថា ដបទឹកសូដា នឹងមានពពុះផ្ទុះហូរហៀរចេញមកខាងក្រៅ ដែលបង្ហាញអោយឃើញ ពីការខ្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង, ងាយទទួលរងការប៉ះទង្គិច ហើយចាំតែមានប្រតិកម្មរហូត។

រីឯដបទឹកសុទ្ធ, ទោះបីជាយើងក្រឡុកវាយ៉ាងយូរ ហើយបើកគម្របចេញក៏ដោយ ក៏វានៅតែមានសភាពស្ងប់ស្ងៀមធម្មតា ដែលបង្ហាញអោយឃើញពីភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់, មិនឆ្លើយតបតាមកំសួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួន។