សេរី!!


សេរី! សេរី! ក្នុងជីវិត
សេរី គំនិត និងប្រាជ្ញា
សេរី ដួងចិត្ត សែនស្រស់ថ្លា

សេរី អស្ចារ្យ ព្ធមេឃា។

កើតមកសេរី ភាពជាមនុស្ស
ត្រកងយកចុះ ក្នុងទ័យា
នូវសំណាងល្អ ដ៏រមនា
សត្វផងនានា គ្មានជោគដល់។

សេរីមិនខ្លាចជ្រើសរើសផ្លូវ
ប្រសើរនាំទៅសុខមង្គល
សេរីដើរចៀសក្តីអំពល់
វិបរិតសោតសល់មិនយល់ឡើយ។

សេរីចាប់ផ្តើមពីការគិត
ពិចារណ៍សុក្រិតមិនតោះតើយ
សេរីទង្វើមិនព្រងើយ
ធ្វើតែល្អហើយសាងប្រយោជន៍។

សេរីក្នុងការសេពទាំងឡាយ
ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយចម្ងាយយោជន៍
សេរីជ្រើសថ្កើងចៀសហិនហោច
សេរីរុងរោចន៍គ្មានរបង។

សេរីក្នុងធម៌ចរពិចារណ៍
សេរីរក្សាចិន្តាចង
ការពារអារម្មណ៍មិនអោយហ្មង
រស់នៅសុខផងសែនរមនា។

ស្គាល់សេរីភាពផន់យើងភ្លាម
កុំនៅទីមទាមយន់យូរយារ
ងើបឡើងប្រើវឹងសេរីជា
នាំជោគជ័យថ្លាដល់ជីវិត។

អ្នកស្រី កែវ ច័ន្ទបូរណ៍