កុំបន្លាយពេលវេលា


ពិតមែនហើយថា ការមានក្តីសុបិន និងការប្តេជ្ញាចិត្ត គឺជារឿងសំខាន់ សម្រាប់ការតស៊ូ អោយបានជោគជ័យ។ យ៉ាងណាក្តី, ការមានក្តីអំណរ ចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមាន នៅក្នុងថ្ងៃនេះ ក៏មានសារសំខាន់ដូចគ្នា។ អ្នកប្រហែលជា គ្មានឱកាសមួយផ្សេងទៀត ដូចនឹងគ្នានឹងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះ ដើម្បីត្រេកត្រអាល ជាមួយនឹងរបស់អស្ចារ្យទាំងពួង ដែលមាននៅជុំវិញ ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ របស់អ្នកឡើយ។ ដូច្នេះ, ចូររស់ថ្ងៃនេះ អោយបានពេញលេញសិន ហើយថ្ងៃស្អែក អ្នកនឹងអាចរីករាយជានិច្ច។

Human Brain Analysis Human Brain Analysis Man vs. Woman


1. MULTI-TASKING
Women – Multiple process
Womens brains designed to concentrate multiple task at a time.

Women can Watch a TV and Talk over phone and cook.
Men – Single Process
Mens brains designed to concentrate only one work at a time. Men can not watch TV and talk over the phone at the same time. they stop the TV while Talking. They can either watch TV or talk over the phone or cook.

2. LANGUAGE
Women can easily learn many languages. But can not find solutions to problems. Men can not easily learn languages, they can easily solve problems. That’s why in average a 3 years old girl has three times higher vocabulary than a 3 yeard old boy.

3. ANALYTICAL SKILLS
Mens brains has a lot of space for handling the analytical process. They can analyze and find the solution for a process and design a map of a building easily. But If a complex map is viewed by women, they can not understand it. Women can not understand the details of a map easily, For them it is just a dump of lines on a paper.

4. CAR DRIVING.
While driving a car, mans analytical spaces are used in his brain. He can drive a car fastly. If he sees an object at long distance, immediately his brain classifies the object (bus or van or car) direction and speed of the object and he drives accordingly. Where woman take a long time to recognize the object direction/ speed. Mans single process mind stops the audio in the car (if any), then concentrates only on driving.

5. LYING
When men lie to women face to face, they get caught easily. Womans super natural brain observes facial expression 70%, body language 20% and words coming from the mouth 10%. Mens brain does not have this. Women easily lie to men face to face.
So guys, do not lie face to face.

6. PROBLEMS SOLVING
If a man have a lot of problems, his brain clearly classifies the problems and puts them in individual rooms in the brain and then finds the solution one by one. You can see many guys looking at the sky for a long time. If a woman has a lot of problems, her brain can not classify the problems. she wants some one to hear that. After telling everything to a person she goes happily to bed. She does not worry about the problems being solved or not.

7. WHAT THEY WANT
Men want status, success, solutions, big process, etc… But Women want relationship, friends, family, etc…

8. UNHAPPINESS
If women are unhappy with their relations, they can not concentrate on their work. If men are unhappy with their work, they can not concentrate on the relations.

9. SPEECH
Women use indirect language in speech. But Men use direct language.

10. HANDLING EMOTION
Women talk a lot without thinking. Men act a lot without thinking.

Source: http://www.reporterindia.com/human-brain-analysis-man-vs-woman/2012/07

Success


Success
by: Ralph Waldo Emerson

To laugh often and much;
To win the respect of intelligent

people and the affection of children;
To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends;
To appreciate beauty,
To find the best in others,
To leave the world a bit better,
whether by a healthy child,
A garden patch or a redeemed social condition;
To know even one life has breathed
easier because you have lived.
This is to have succeeded.

 

 

 

Don’t be discouraged


 

 

Taking chances and learning from your mistakes is an excellent way to learn how to improve yourself. All of your life’s great achievements will be shaped from this learning process.

 

Pennies do not come from heaven


Success does not come from miracles or wishes. It takes attitude and a strong desire to accomplish anything. When you work diligently for the things you want, they will be well deserved.