គ្មានអ្វីជាអាថ៌កំបាំង


ចូរ​ផ្តោតគំនិត​តែម្យ៉ាងគត់ ទៅ​លើ​គោលដៅសំខាន់ ដែល​ខ្លួន​ចង់​សម្រេច ដោយ​ពុំ​មាន​ចិត្ត​រារែក ឬ​រេរា​​ពី​គំនិតមួយ​ ទៅគំនិត​មួយផ្សេងទៀត។