ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីជីវិតប្រសើរ


Change for better life

ថ្ងៃ​ណា​ដែល​យើង​ចង់, យើង​អាច​កំណត់​វិន័យលើ​ខ្លួន​ឯង​ ដើម្បី​ធ្វើការផ្លាស់​ប្ដូរ។ ថ្ងៃ​ណា​ដែល​យើង​ចង់, យើង​អាច​ទម្លាយ​ព្រំ​ដែន​គំនិត, បើក​សៀវភៅអាន,  ក្រេប​ចំណេះ​វិជ្ជាថ្មី។ ថ្ងៃ​ណា​ដែល​យើង​ចង់, យើង​អាច​ចាប់​ផ្ដើម​សកម្មភាព​ថ្មី ដើម្បី​ភាព​ប្លែក។ ថ្ងៃ​ណា​ដែល​យើង​ចង់, យើង​អាច​ចាប់​ផ្ដើម ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរជីវិត។ សំនួ​រ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត ដែល​ត្រូវ​សួរ​ខ្លួន​ឯង អំពី​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​មិន​ពេញ​ចិត្ត​នោះគឺ “តើខ្លួន​ចង់​ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំង​ប៉ុនណា?” ​​កុំ​បារម្ភ​អំពី​របៀប​ផ្លាស់​ប្ដូរ! កាល​ណា​យើង មាន​ឆន្ទៈ​មោះមុត ថា​ត្រូវ​តែ​ផ្លាស់​ប្ដូរ, មធ្យោបាយ​ និង​ឱកាស នឹង​ប្រាកដ​ខ្លួន​ឡើង នៅ​ក្នុង​ពេល​ដ៏​សក្ដិសម​មួយ​​។