បើ​មិន​ពេញ​ចិត្ត…. កែប្រែ


បើយើងមិនពេញចិត្ត នឹងអ្វីដែលខ្លួនសម្រេចបាន នៅក្នុងចំណុចជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនទេ, មានន័យថា គឺជាពេលដែលត្រូវ កែប្រែអនាគតហើយ!!! លុះត្រាណាតែ យើងផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃខ្លួនឯង ពីឥឡូវនេះទៅ, បើពុំដូច្នោះទេ យើងនឹងនៅតែស្រដៀងគ្នាដដែលជានិច្ច។ គ្រាប់ពូជដដែល ដែលដាំដោយដៃដដែល, ចៀសមិនផុតពីលទ្ធផលដដែល។

goldfish jumping out of the water