រក្សា​ក្ដី​សង្ឃឹម


នៅគ្រាដែលយើងបាត់បង់ក្ដីសង្ឃឹម គឺជាចុងចប់នៃជីវិតរស់នៅ។ ចូររក្សាក្ដីសង្ឃឹម អោយនៅរស់រវើក។ រូបំ ទុក្ខំ មានរូបមានទុក្ខ ប៉ុន្តែគេក៏និយាយដែរថា អនិច្ចំ ដែលមានន័យថា មិនទៀង។ បើមានរូប មានទុក្ខ ហើយអ្វីៗមិនទៀង នោះក៏មានន័យថា យើងក៏មិនទៀង នឹងទុក្ខរហូតនោះដែរ។ ដរាបណាមានក្ដីសង្ឃឹម យើងនៅតែមានមធ្យោបាយ ស្វែងរកភាពរីករាយ — ទោះជាភាពរីករាយនោះ ស្ថិតនៅក្នុងក្ដីទុក្ខ ឬនៅខាងក្រៅ ដាច់ពីក្ដីទុក្ខក្ដី, គឺអាស្រ័យនៅលើ ឥរិយបទនៃការជ្រើសរើស របៀបឆ្លើយតប ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ដែលកើតឡើងចំពោះយើង។ មូលហេតុមានច្រើន សម្រាប់ចិញ្ចឹមក្ដីសង្ឃឹម… មិនថា មូលហេតុនោះជាអ្វី . . . ចូររក្សាក្ដីសង្ឃឹម។hope-in-focus