កុំច្រឡំការសម្រេចចិត្តខុសខ្លួនឯង ជាមួយនឹងព្រហ្មលិខិត។ កុំខ្លាចនឹងទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯង, អ្នកណាក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរ។ ចូររៀនពីកំហុស ហើយប្រើបទពិសោធន៍ ពង្រឹងខ្លួនឯងអោយរឹងមាំជាងមុន។