ត្រូវ​មាន​ជំនឿនឹង​ខ្លួន​ឯង


ចាបទុំ​លើ​ដើមឈើ មិន​ដែល​ខ្លាច​បាក់​មែកទេ ពីព្រោះ​ចាប​ជឿជាក់​លើ​សមត្ថភាព​នៃ​ស្លាប​របស់​ខ្លួន។ មនុស្ស​យើង ក៏​ដូច្នោះដែរ … គឺ​ត្រូវ​តែ​មាន​ជំនឿ​នឹង​ខ្លួន​ឯង។

The bird sit on the tree never afraid of breaking the branch

អស់ដីកេរសម្រាប់លក់, លក់សន្លឹកឆ្នោតម្ដង!!!


Lonvek 2013

លោកជីវ តាក្វាន់ បានពោលថា ខ្មែរយើងមិនមែនពូជអ្នកធ្វើជំនូញទេ យើងវ៉ៃពង្រីកទឹកដី និងលក់ធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួន។ ទំនៀមទម្លាប់ពង្រីកទឹកដី ធ្វើទៅទៀតលែងកើត ប៉ុន្តែនៅសល់ទំនៀមទម្លាប់ លក់ធនធានធម្មជាតិ និងលក់ដីកេរ — អស់ដីកេរសម្រាប់លក់, លក់សន្លឹកឆ្នោតម្ដង!!!