នៅពេល​ដែលយើង មិនដឹងថា​ខ្លួន​ចង់​បាន​អ្វី​​​…


នៅពេល​ដែលយើង មិនដឹងថា​ខ្លួន​ចង់​បាន​អ្វី​​​, ជីវិត ​របស់​យើង​ប្រៀបដូច​ជា​ប៉ឺតប៉ោង​អណ្តែត។ ទិសដៅ​​របស់​ជីវិតយើង នឹងស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រងនៃ​ កម្លាំងខាង​ក្រៅទាំងស្រុង។

When we don't know what we want