ការ​ចេះ​ដាក់​ខ្លួន


ការចេះដាក់ខ្លួន (humility) គឺជាជ័រដ៏សំខាន់ សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុង ជីវិត ដែលមិនអាចខ្វះបាន។ អ្នកខ្លះមានបញ្ញាខ្ពស់ មានចំណេះពេញខ្លួន ប៉ុន្តែខ្វេះ “ភាពចេះបន្ទាបខ្លួន” សម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ជាមួយអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអន់ខ្សោយ។ អ្នកខ្លះ មានប្រាជ្ញាអន់ខ្សោយ ហើយបូកផ្សំនឹងការខ្ជិលច្រអូសរបស់ខ្លួនផងនោះ គាត់កាន់តែយ៉ាប់ និយាយមកពិបាកស្ដាប់ ធ្វើអោយអ្នកមានប្រាជ្ញា និងចំណេះដឹងខ្ពស់ (ប៉ុន្តែខ្វេះការចេះដាក់ខ្លួន) នោះ ស្ដាប់ទៅ សង្កៀត្រចៀក គួរអោយធុញទ្រាន់ទៅវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី, ទាំងអ្នកល្ងង់, ទាំងអ្នកឆ្លាត, គឺជាចាន ជាកែវ ដែលស្ថិតនៅរាវតែមួយ។ កាលណាប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំង វានឹងបែក។

អ្នកខ្លះ មានការចេះដឹងច្រើន ប៉ុន្តែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះអ្នកដទៃ ហើយរងការអាក់អន់ចិត្ត នៅពេលដែលខ្លួននិយាយចេញមក គ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់។ មេរៀនដ៏សំខាន់មួយ ដែលមនុស្សគួរចងចាំក្នុងចិត្តគឺ “Nobody cares how much you know, until they know how much you care.” មានន័យថា គ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ថា អ្នកឯងចេះប៉ុនណាទេ លុះត្រាតែគេដឹងថា អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុនណាចំពោះគេ។ មេរៀនមួយនេះ ស្រួលរៀនណាស់ ប៉ុន្តែពិបាកអនុវត្ត, ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅរួច។