ចំណី​គំនិត


foodforthoughtheader

មុនគ្រលាស់ពាក្យអសុរោះ          សូមនឹកដល់អស់ផងមនុស្សគ
មុននឹងទ្រាន់ម្ហូបគ្មានរសល្អ          នឹកអ្នកក្រីក្រអត់អាហារ។
មុននឹងរអ៊ូធុញអ្នកផ្ទះ               សូមគិតអ្នកខ្លះខ្វះគ្រួសារ
មុននឹងចង់ស្លាប់ផ្តាច់សង្ខារ       នឹកអ្នកមរណាទាំងក្មេងវ័យ។
មុននឹងត្អូញត្អែររឿងកូនចៅ       នឹកអ្នកឥតផៅកូនប្រុសស្រី
មុនស្អប់ផ្ទះខ្ទមគ្រែឬស្សី              នឹកអ្នកដេកដីគ្មានលំនៅ។
មុនធុញបើកបរចរផ្ទះឆ្ងាយ       នឹកអ្នកទាំងឡាយដើរហាលក្តៅ
ជើងទទេជាន់បន្លាស្មៅ ​            ទំរាំគោលដៅយ៉ាកយ៉ាងណា។
មុនចង្អុលចាប់ទោសផន់គេ     មានគិតផងទេទោសអាត្មា
មុនស្អប់ជីវិតសូមពិចារណ៍        តម្លៃសង្ខារដោយសតិ។

អ្នកស្រីកែវច័ន្ទបូរណ៍