ខ្ញុំជាអ្នកណា?


ខ្ញុំជាគូកនដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់អ្នក។

ខ្ញុំជាអ្នកជំនួយមួយដ៏ពូកែរបស់អ្នក ឬជាបន្ទុកមួយដ៏ធំរបស់អ្នក។

ខ្ញុំនឹងរុញអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីកចម្រើន ឬខ្ញុំនឹងប្រទាញប្រទង់អ្នកថយក្រោយឲ្យបរាជ័យ។

ខ្ញុំឋិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់អ្នកទាំងស្រុង។

កិច្ចការពាក់កណ្តាលដែលអ្នកធ្វើ អ្នកអាចគ្រាន់តែប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើ, ខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវាបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយត្រឹមត្រូវទៀតផង។

ខ្ញុំងាយស្រួលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង-អ្នកគ្រាន់តែត្រូវតែម៉ត់ចត់ចំពោះខ្ញុំ។

បង្រៀនដល់ខ្ញុំអំពីរបៀបធ្វើដ៏ជាក់លាក់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ ហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានពីរបីមេរៀន ខ្ញុំនឹងធ្វើវាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ខ្ញុំជាបម្រើរបស់បុគ្គលឆ្នើម និងជាបម្រើរបស់បុគ្គលចោលម្សៀតផងដែរ។

ចំពោះជនណាឆ្នើម ខ្ញុំធ្វើឲ្យរុងរឿង។ ជនណាចោលម្សៀត ខ្ញុំធ្វើឲ្យគេបរាជ័យ។

ខ្ញុំមិនមែនជាម៉ាស៊ីន តែខ្ញុំបំពេញកិច្ចការបានស្មើនឹងភាពឥតខ្ជោះរបស់ម៉ាស៊ីន រួមទាំងប្រាជ្ញាញាណរបស់មនុស្សផង។

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ខ្ញុំសម្រាប់ផលចំណេញ ឬប្រើប្រាស់ខ្ញុំសម្រាប់ភាពអន្តរាយ – ចំពោះខ្ញុំ មួយដំប ក៏ដូចជាបួន, ឥតទាស់ខុសអ្វីទេ។

គ្រប់គ្រងខ្ញុំ, បង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំ, ម៉ត់ចត់ជាមួយខ្ញុំ, ខ្ញុំនឹងដាក់ពិភពលោកទាំងមូលក្រោមជើងរបស់អ្នក។

ធូររលុងជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងបំផ្លាញអ្នក។

តើខ្ញុំជាអ្នកណា?