កាប់ ដើម ស៊ី ផ្លែ


ប្រទេស មួយ ដែល សំបូរ មនុស្ស ចេះដឹង, គេ ត្រូវការ អ្នកដឹកនាំ, ប៉ុន្តែ ប្រទេស មួយ ដែល សំបូរ មនុស្ស ល្ងង់, គេ ត្រូវការ អ្នកត្រួតត្រា។

សង្គម អ្នកចេះដឹង គឺ យល់ អំពី សារសំខាន់ នៃ ផល ប្រយោជន៍ រួម, ដូច្នេះ គេ មាន ស្មារតី ទទួលខុសត្រូវ ខ្ពស់, ព្រោះ គេ យល់ ថា, គ្រប់ ទង្វើ របស់ គេ ជះ ឥទ្ធិពល ដល់ មនុស្ស ជុំវិញ ខ្លួន។

ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង សង្គម មនុស្ស ល្ងង់, គេ ស្គាល់ តែ ផលប្រយោជន៍ ខ្លួន ឯង, ហើយ គេ មិន អាច មើល បាន ឆ្ងាយ ដល់ ទំហំ នៃ ការប៉ះពាល់ ជាទូទៅ ឡើយ។

ម៉្លោះហើយ, បើ គេ ចង់ ហូប ស្វាយ មួយ ផ្លែ ប៉ុន្តែ គេ ខ្ជិល ឡើង ឬ ខ្ជិល ធ្វើ ទំពក់ នោះ, គេ ជ្រើសរើស កាប់ ដើម ប្រដួល ដើម្បី បាន ស្វាយ មួយ ហូប សិន។

ធ្វើ មិន កើត


ប្រយោគ “ធ្វើ មិន កើត” ឬ គឺ ជា ពាក្យ ដែល រំខាន ចិត្ត ខ្ញុំ ជាង គេ។ គេ អាច ជេរ ខ្ញុំ ថា អា ចំកួត, អា កំបែក, អា ល្ងីល្ងើ. ប៉ុន្តែ មិន អាច ធ្វើ អោយ បេះដូង ខ្ញុំ សង្កៀ ឡើយ។ ប៉ុន្តែ រាល់ ពាក្យ ខ្ញុំ ពាក្យ មួយ ឃ្លា នេះ, ខ្ញុំ សង្កៀ ចិត្ត។

ពាក្យ ថា ធ្វើ មិន កើត នេះ, ៩៨% គឺ ជា គ្រាន់ តែ ជា ភាព នៃ គំនិត (state of mind) ប៉ុណ្ណោះ។ នៅ សល់ ២% ទៀត ទើប ជា កម្រិត នៃ កាយ និង កាលៈទេសៈ។ នេះ គឺ ខ្ញុំ និយាយ ចំពោះ អ្នក ដែល នៅ បណ្ដា ប្រទេស សេរី និង ជឿនលឿន។ ប៉ុន្តែ ចំពោះ ស្ថានភាព អ្នក ស្រុក ខ្មែរ, កម្រិត នៃ កាយ និង កាលៈទេសៈ អាច មាន ដល់ ទៅ ៥០ ទៅ ៨០% ឯណោះ, ប៉ុន្តែ ទោះ ជា មាន តែ ១% ក្ដី ក៏ មនុស្ស គួរ តែ ព្យាយាម ធ្វើ អ្វី ដែល ខ្លួន ចង់ ធ្វើ ខ្លាំង បំផុត។

ជួន កាល, វា មិន សំខាន់ ថា បរាជ័យ ឬ ជោគជ័យ នោះ ទេ, ប៉ុន្តែ សំខាន់ គឺ យើង បាន ធ្វើ វា ហើយ អាច និយាយ ប្រាប់ ខ្លួន ឯង ដោយ ស្មោះ ត្រង់ ថា “ខ្ញុំ បាន ព្យាយាម អស់ ពី ចិត្ត ពី ចិត្ត ហើយ”។ បើ យើង គ្រាន់ តែ អង្គុយ វិភាគ ហើយ បោះបង់ ចោល ទៅ វិញ ដោយសារ ពិបាក ខ្លាំង, មួយ ជីវិត របស់ យើង នឹង នៅ តែ មាន កូន ចម្ងល់ មួយ ដែល តាម ដណ្ដឹង សួរ ជា រឿយៗ ថា, ប្រសិន បើ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ វា, តើ លទ្ធផល អាច ទៅ ជា យ៉ាង ណា? យើង រស់នៅ នឹង អារម្មណ៍ សោកស្ដាយ, មិន គប្បី នឹង ខ្លួន ឯង។

យ៉ាងណាក្ដី, ដរាប ណា នៅ មាន អារម្មណ៍ បែប នេះ, យើង នៅ តែ មាន ឱកាស ប៉ះប៉ូវ អោយ មនសិការ របស់ ខ្លួន ឯង។ វា យ៉ាប់ តែ នៅ ពេល ដែល យើង លែង មាន អារម្មណ៍ សោកស្ដាយ ឯ ណោះ ទេ, ដែល ជា ពេល ដែល យើង លែង ខ្វល់, លែង ដឹង, លែង យល់, ហើយ អ្វី ក៏ ធម្មតា។ យើង នៅ សល់ តែ សភាវគតៈ នៃ ការ ចង់ “នៅរស់” និង “រក្សា” អ្វី ដែល មាន ស្រាប់ ប៉ុណ្ណោះ, ប៉ុន្តែ លែង “រស់នៅ” លែង “ប្រថុយ”។ អ្វី ដែល ថ្មី, ប្លែក ពី អ្វី ដែល យើង ដឹង, យើង មិន ចង់ យល់, មិន អាច ទទួល, ពីព្រោះ វា ស្ថិត នៅ ក្រៅ គំនូស ដែល អ្នក បាន គូស កម្រិត ខ្លួន ឯង … ដោយសារ យើង រងរអា ចំពោះ ភាព មិន ទៀង នៃ បម្លាស់ប្ដូរ។

ចំណី​គំនិត


foodforthoughtheader

មុនគ្រលាស់ពាក្យអសុរោះ          សូមនឹកដល់អស់ផងមនុស្សគ
មុននឹងទ្រាន់ម្ហូបគ្មានរសល្អ          នឹកអ្នកក្រីក្រអត់អាហារ។
មុននឹងរអ៊ូធុញអ្នកផ្ទះ               សូមគិតអ្នកខ្លះខ្វះគ្រួសារ
មុននឹងចង់ស្លាប់ផ្តាច់សង្ខារ       នឹកអ្នកមរណាទាំងក្មេងវ័យ។
មុននឹងត្អូញត្អែររឿងកូនចៅ       នឹកអ្នកឥតផៅកូនប្រុសស្រី
មុនស្អប់ផ្ទះខ្ទមគ្រែឬស្សី              នឹកអ្នកដេកដីគ្មានលំនៅ។
មុនធុញបើកបរចរផ្ទះឆ្ងាយ       នឹកអ្នកទាំងឡាយដើរហាលក្តៅ
ជើងទទេជាន់បន្លាស្មៅ ​            ទំរាំគោលដៅយ៉ាកយ៉ាងណា។
មុនចង្អុលចាប់ទោសផន់គេ     មានគិតផងទេទោសអាត្មា
មុនស្អប់ជីវិតសូមពិចារណ៍        តម្លៃសង្ខារដោយសតិ។

អ្នកស្រីកែវច័ន្ទបូរណ៍

Specific Proof Immigration Hates Asians


13-ImmigrationBy Khmer Voice | July 2, 2014
Recently, Immigration and the State Department changed the document requirements for visas processed in Phnom Penh.  None of the changes are good for the Cambodian visa applicants. In fact, they are completely unfair and unrealistic. They border on absurd. As such, the Khmer Voice offers it as more conclusive proof that Immigration hates Asians.
Here is a quick highlight of one of the changes to visa requirements:
REQUEST FOR A ORIGINAL BIRTH CERTIFICATE OF THE PETITIONER AND BENEFICIARY
The problem with this request is most Cambodians are unable to obtain an “Original Birth Certificate.” The State Department surely remembers the Khmer Rouge and the lack of documents available from Cambodia.
First, is if the person is one of the lucky few to actually get an Original Birth Certificate, the Cambodian Government only allows three of them. If you need to petition more than three people, then you have to choose wisely which three to petition for.
The Original Birth Certificate MUST be recorded at the date of your birth. Meaning, no Delayed Birth Certificates will be accepted. Yes, they want an Original! No delayed birth certificates will be accepted. You cannot submit a birth certificate made after you were born. They want the one that was made when you were born.
No Abstracts
The birth certificate must be original. Abstracts are no longer accepted by the State Department.
BAPTISMAL RECORD
Not to worry, says Immigration. You can submit a baptismal record in lieu of the original birth certificate. The Catholic Church keeps great records of who is born and baptized so Immigration accepts them.
Ummmm, HELLO IMMIGRATION! We are not Latinos. There are no Baptismal Records in Cambodia.  The following statistics are taken from the CIA website:
  • Cambodian Religions:
  • Buddhist (official) 96.9%, Muslim 1.9%, Christian 0.4%, other 0.8% (2008 est.)
  • Mexican Religions:
  • Roman Catholic 82.7%, Pentecostal 1.6%, Jehovah’s Witnesses 1.4%, other Evangelical Churches 5%, other 1.9%, none 4.7%, unspecified 2.7% (2010 est.)
Yes, that’s right. From the U.S. Government’s own statistics 0.4% of Cambodians are Christians and may or may not have a baptismal record. The rest of the 99.6% of Cambodians are unable to produce a baptismal record.  But if we were Latinos or Mexicans, it would be NO PROBLEMO.
AFFIDAVITS OF BIRTH
When someone who was present at your birth and is willing to swear that you were actually born and the DNA test that proves your parents are your parents is correct is called Affidavit of Birth. This was an old standard way to get around the need for Birth Certificates. It is no longer acceptable unless you get a letter from the Cambodian Government saying that your Original Birth Certificate is unavailable. The Cambodian Local Government will supply an “Abstract” so they will not state the Birth Certificate is unavailable. They gave one, the Abstract which the U.S. Government will not accept.
So even though the Petitioner is a U.S. Citizen and has a DNA test to prove that his parents or siblings are directly related to him the average Cambodian is going to be denied for the lack of an “Original Birth Certificate.” These new rules are completely unfair.
The petitioner has a U.S. Citizenship Certificate.  In immigrant visas, they have DNA that matches the relative. Two pieces of evidence that are completely conclusive when determining identity and parentage.  Instead of accepting that, Immigration and the State Department have decided to ask for things that are all but impossible for Cambodians to obtain.
Another Cambodian Case Denied. Thanks for the $420 dollars. Please file again so we can charge you and then deny you again. Yes, the U.S. Government is denying cases bases on this. It is so absurd that it would be funny if it was not so wrong.
Next time you travel, look for the big sign on the border says:  WELCOME LATINOS. ASIANS STAY OUT!
More to come…

 

IT IS OFFICIAL: IMMIGRATION HATES ASIANS!


ICEBy Khmer Voice | June 30, 2014

The changes to consular processing for marriage visas, fiancé visas, and family visas is the last straw. The Khmer Voice will no longer be silent. Recently, Immigration and the State Department changed the way it processes Visas. They made it so difficult that even with a perfect case you almost have to hire a lawyer to help you. Even with the aid of lawyers, they are denying cases that they should easily approve. These are legal, law abiding, taxpaying U.S. Citizens getting persecuted.

Instead of helping Asians Immigrants, they deny cases for lack of evidence, fraud, and general bad attitude. The attitude of Immigration and State Department officials when it comes to Asians and Cambodians is incredibly bad. It is the complete opposite attitude towards Latinos and Mexicans.

The Government looks over cases filed in Phnom Penh and the United States with a magnifying glass. They look for fraud and if they cannot find fraud they deny cases for lack of evidence. In one case, an Immigration Officer has been caught lying and falsifying evidence against a Cambodian to ensure that his case was denied. After discussing this case with a government attorney, nothing came of it. No one wanted to help this particular immigrant because….well, because they are Cambodian.

Recently, the State Department has made changes to immigrant and non-immigrant visas to make it very hard to come here legally. Even if you are married and have two or three children the new procedures are so hard to follow that people are being denied. People are wasting their money and suffering years of anguish being kept apart from their loved ones.

Why is this happening? There can only be one rational answer: Immigration hates Asians.

Hard Working Donut Shop People Persecuted:

Let’s face the truth. No one in America works harder or longer than the worker at a donut shop. They are the hardest working people in the whole country. When Immigration gets one of their cases, they go the extra mile to try and deny it. They send people to your homes to ask questions. They look for fraud and if they cannot find fraud, they will gladly deny the case based on lack of evidence. Either way, the hard working Asian is discriminated against.

It starts in the home country. To get to the United States from Asia is difficult. Only the strongest and smartest people make this journey. These are the people we want in the United States. They will do everything necessary to get here and fulfill their dream.

This is the opposite of Latinos and Mexicans who take a bus ride then pay a Mexican Drug Cartel to cross the USA border (which by the way is also against the law).

DREAM ACT:

Immigration Loves Mexicans and Latinos! The Obama Administration enacted the Executive Order called the Dream Act. This allows people who came here under age to stay if they attended school here. This only helps Mexicans and Latinos. This is no help at all for 99% or more of all Asian cases. They also get in-state tuition at colleges. But if you are Asian, you have to pay Out of State tuition.

How lucky would you be if your kids were undocumented Latinos and Mexicans? In-state tuition and probably free tuition! Leading to a free greencard! Please let my kids be born Latino and undocumented!
This is discrimination against not only Cambodians, but all Asians. These laws are completely unfair and do not take into account the hard working nature of Asians.

PROSECUTION OF FRAUD:

Why is paying money to a Mexican Drug Cartel to break the law and knowingly get smuggled across the Southern border illegally so good? Why is paying money to a United States Citizen to get the same thing so bad?

Is paying an American so much worse than paying a Mexican Drug Cartel?

In both cases, the immigrant crosses border and enters the country illegally. Asians pay Americans helping the U.S. economy. Mexicans pay Mexican Drug Cartels helping Drug Cartels. But, the Obama Administration spends all our tax dollars trying to find out who is committing visa fraud and persecuting them. Then Immigration turns around and even helps Mexicans and Latinos break the law. Help them? Yes, they help the illegal Mexicans and Latinos by giving rides to shelters and even giving them free underwear! Yes, Immigration just bought 40,000 pairs of underwear for Mexicans and other Latinos who just crossed the border in Texas.

Today, the border in Texas, Arizona, New Mexico and California is over flowing with Mexicans and Central Americans. The Government is giving them free rides, underwear, medical care, food, shelter and you know they will all get free GreenCards. That’s right, they will all get free GreenCards. They won’t even have to pay for them.

It is all over the Latino newspapers: “Cross the Southern border for a free ride and free underwear!”

In the mean time, what does the Asian immigrant get? Deported.


To be continued…

ទ្រឹស្តីទេវរាជ៖


Devaraja

អ្នកប្រវត្តិវិទូ និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ តែងតែនាំគ្នានិយមមូលមតិជឿយល់ថាការគោរពបូជាទេវរាជ (devajara) ជាការវិវឌ្ឍនៃព្រហ្មញ្ញសាសនា ក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២។ គេយល់ថាដើម្បីអះអាងប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចពេញសិទ្ធិ ដើម្បីបញ្ចេញបង្ហាញ ឥទ្ធិពលមហិទ្ធិឫទ្ធិ ឲ្យប្រជានុរាស្ត្រ កោតខ្លាចគោរពទទួលស្គាល់ ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពឯករាជ្យ របស់កម្ពុជា ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២ ត្រូវតែរៀបចំធ្វើពិធីសាសនា នៅភ្នំគូលែន។ គឺព្រះអង្គបានតាំងខ្លួនជាព្រះមហាក្សត្រផង ជាព្រះអាទិទេពផង។

ទ្រឹស្ដីនេះសមហេតុសមផលត្រឹមត្រូវណាស់។ តែបើយើងយកទ្រឹស្ដីទេវរាជ ដោយសំអាងទៅលើសិលាចារឹកស្តុកកក់ធំ មកសិក្សារិះគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិច ជំនឿនិងការគោរពទេវរាជ មិនមែនកម្រិតឈប់ចប់ត្រឹមតែលើសាសនា និងលើរូបព្រះមហាក្សត្រប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ ថ្ងៃធ្វើពិធីបុណ្យសក្ការបូជាគោរពថ្វាយ ចំពោះព្រះទេវរាជនៅភ្នំគូលែន ក្នុង គ.ស ៨០២ អាចចាត់ទុកជាទិវាខ្មែរឯករាជ្យរំដោះចាកផុតពីអាណានិគមជ្វាស្នាវ៉ា និងក៏ជាថ្ងៃដែលខ្មែរបានប្រកាសអនុវត្តគោរព ទ្រឹស្ដី គោលការណ៍ នយោបាយថ្មីសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិដែរ។ ទេវរាជ ជាឈ្មោះគម្ពីរក្បួនខ្នាត ទ្រឹស្ដីនយោបាយខ្មែរ សម្រាប់រៀបចំគ្រប់គ្រង ប្រទេសជាតិ។

ការបែងចែកអំណាច សាសនាដែលតំណាងទៅដោយវណ្ណៈ ព្រាហ្មណ៍គ្រាន់តែជា មូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំប្រជានុរាស្ត្រ និងជាប្រភព សម្រាប់បង្កើតបញ្ចេញច្បាប់ទ្រឹស្ដីគោលគំនិត នយោបាយប៉ុណ្ណោះ។ ឯព្រះមហាក្សត្រដែលជាទេវរាជ ជាអ្នកយកច្បាប់យកគោលគំនិត ទ្រឹស្ដីនយោបាយ ទាំងនោះមកអនុវត្តប្រតិបត្តិ។ បើយើងនិយាយ និងប្រើតាមភាសាទំនើបថ្មី បច្ចុប្បន្នក្រុមព្រាហ្មណ៍បុរោហិត ដែលតំណាងដោយព្រាហ្មណ៍សិវកឥវលិយៈ ជាអ្នកធ្វើច្បាប់ ឬ ជារដ្ឋសភា។ ចំណែក ព្រះមហាក្សត្រវិញ ព្រះអង្គមិនធ្វើច្បាប់ទេ។ ព្រះអង្គ ជាអ្នកគោរព និងអនុវត្តធ្វើតាមសេចក្ដីបញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់។ ព្រះមហាក្សត្រ ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់។ ព្រះអង្គជា តំណាង អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ ដូច្នេះ ក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកគ្រប់គ្រងឬ អ្នកដឹកនាំខ្មែរ ជំនាន់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២ បានបែងចែកអំណាចជាពីរ ៖ អំណាចនិតិបញ្ញត្តិ និងនីតិប្រតិបត្តិ។ របៀបបែងចែកអំណាចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាគោរពអនុវត្តធ្វើតាមតរៀងទៅអនាគត។ នេះគឺជាមូលដ្ឋាន និងជាគ្រឹះនគរខ្មែរ។

ការរៀបចំស្ថាប័នជាតិ ការបែងចែកអំណាចនាំមកនូវការរៀបចំស្ថាប័ន។ស្ថាប័ន នេះមានទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ មុខងារកិច្ចការរបស់ក្រុមព្រាហ្មណ៍បុរោហិត និងព្រះមហាក្សត្រ។ ក្រុមព្រាហ្មណ៍ មានភារកិច្ចក្នុងការគោរពរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទៅតាមច្បាប់វិន័យ។ ព្រាហ្មណ៍ក៏ត្រូវពិនិត្យ ត្រួតត្រាការអនុវត្តទាំងនោះដែរ។ ហើយករណីយកិច្ចដ៏ធំមួយទៀតរបស់ព្រាហ្មណ៍គឺការអប់រំបង្ហាត់បង្រៀន ព្រះរាជវង្សានុវង្ស និង ផ្ដល់យោបល់គោលគំនិតល្អ ដល់ព្រះមហាក្សត្រ។

រួមសេចក្ដីមក ក្រុមព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកថែរក្សាការពារច្បាប់ ធម្មវិន័យក្រឹត្យក្រមក្បួនខ្នាតគម្ពីររបស់ខ្មែរ។ ទិដ្ឋភាពត្រង់នេះ សិលាចារឹកស្តុកកក់ធំ បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់។ រី ស្ថាប័នដែលជាប់ទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រ ឬ អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ យើងឃើញមានការបង្កើតក្រុមនាម៉ឺនមន្ត្រី ការរៀបចំសង្គម ការបែងចែករៀបចំទឹកដីភូមិស្រុក និងការបែងចែកធនធាន។

ការស្ថាបនាជាតិ ក្នុងទ្រឹស្ដីទេវរាជក្នុងសិលាចារឹកស្តុកកក់ធំ ពាក្យស្ថាបនាជាពាក្យសំខាន់មានតម្លៃ និងអត្ថន័យធ្ងន់ធំទូលំទូលាយជាងគេ។ ពាក្យស្ថាបនាជា គន្លឹះធំក្នុងទិសដៅនយោបាយកសាងជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកដឹកនាំខ្មែរ ត្រូវស្ថាបនាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យប្រទេសចម្រុងចម្រើនឲ្យពលរដ្ឋ មានបានសម្បូរសប្បាយចាកផុតពីភាពទុរគត ក្រីក្រតោកយ៉ាកព្រាត់ប្រាសក្រុមញាតិគ្រួសារ។ ការបែងចែកអំណាច រៀបចំស្ថាប័នដាក់គោលការណ៍នយោបាយថ្មី ឲ្យសមស្រប ស៊ីសង្វាក់ ប្រទាក់ប្រទងប្រទាញគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្ថាបនា កសាងជាតិ។ ការកសាងទាំងនេះ មិនមែនអនុវត្ត ដោយមិនបានគិតគូរល្អល្អិតល្អន់នោះទេ។ គេក៏មិនមែនធ្វើឲ្យឃើញចេញមានតែរូបរាងទុក សម្រាប់បង្អួតឲ្យគេកោតសរសើរឡើយ។ ការស្ថាបនានេះស្ថិតនៅលើការគាស់ឆ្ការព្រៃទឹកដីថ្មី ឲ្យក្លាយទៅជាស្រែចម្ការជាស្រុកភូមិថ្មី សម្រាប់បង្កបង្កើនភោគផលសម្បត្តិ សង្គមជាតិ។

មុននឹងបានសម្រេចជោគជ័យតាមការគ្រោង ព្រះមហាក្សត្រ និងអ្នកដឹកនាំខ្មែរ បានជួយឧបត្ថម្ភ ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមានចែកទឹកចែកដីទ្រព្យធនធានសត្វពាហនៈ គោក្របីប្រដាប់ប្រដាឧបករណ៍កសិកម្ម និងខ្ញុំកំដរទាសាទាសី។ សក្ខីភាពនេះអាចបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រ និងអ្នកដឹកនាំជាតិខ្មែរយល់អំពីជម្រៅសេដ្ឋកិច្ច ដែលផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកសិកម្ម។ ដូច្នេះ កម្លាំងនគរស្ថិតនៅលើកសិកម្ម។ ឯការស្ថាបនាកសាងជាតិ ស្ថិតនៅលើការស្ថាបនាកសិកម្ម។ ហើយការបែងចែកទឹកដីភូមិស្រុក ការជួយឧបត្ថម្ភ និងបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យទៅកាន់ភពរស់នៅលើទឹកដីថ្មី ក៏ជានយោបាយមួយយ៉ាងល្អដែរក្នុងការថែរក្សាការពារជាតិមាតុភូមិ។

វិគីភីឌា

គំនិត អ្នក រង គ្រោះ


2 men conflict

ការរង គ្រោះ ពិតប្រាកដ និង ការគិត ថា ខ្លួន ជា ជន រង គ្រោះ គឺ ជា រឿង ពីរ ផ្សេង គ្នា។ កាល ណា ខ្លួន ជឿ ថា, ខ្លួន ជា អ្នក រង គ្រោះ, ទោះ ទៅ ដល់ ក្រហែង ណា ក៏ អ្នក នៅ តែ សម្លឹង ឃើញ ថា  មនុស្ស នៅ ជុំវិញ ខ្លួន អ្នក សុទ្ធ តែ មាន ចំណែក ទទួលខុសត្រូវ នៅ ក្នុង ទុក្ខសោក នៃ ជីវិត របស់ អ្នក។ ទោះ ទៅ ដល់ ទ្វីប ណា ក៏ ឃើញ ពិភពលោក ជា ឋាន នរក។ ចូរ ដឹងថា, ពុំ មែន មនុស្ស ទាំង អស់ សុទ្ធ តែ ក្រោក ពី ដំណេក ជាមួយ នឹង ផែនការ សម្រាប់ ព្យាបាទ អ្នក ដោយ របៀប ណា នោះ ទេ។ ម្នាក់ៗ ប្រឹង ដើម្បី ជីវិត គេ រៀងៗ ខ្លួន, ហើយ គេ អត់ មាន ជំពាក់ អ្វី ដល់ អ្នក ឡើយ។ ដូច លោក ម៉ាក ថ្វេន បាន សរសេរ ថា “ពិភពលោក អត់ មាន ជំពាក់ អី ដល់ អ្នក ទេ។ ពិភពលោក នៅ ទី នេះ មុន អ្នក ជា យូរ មក ហើយ”។ ព្រះ ពុទ្ធ ក៏ បាន ប្រដៅ ដែរ ថា ខ្លួន ទីពឹង ខ្លួន។ រឿង អកុសល ដែល កើតឡើង ចំពោះ ខ្លួន, មិន មែន សុទ្ធ តែ ជា ផែនការ អាក្រក់ របស់ អ្នក ដទៃ នោះ ទេ។